Rezumatul proiectului:

Proiectul „Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” este co-finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema Grant pentru ONG-uri.

Agenție executivă: Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza”

Partenerii proiectului:

Primăria Municipiului Giurgiu
Şcoala Gimnazială nr. 3 Giurgiu (Giurgiu)
Primăria Lehliu, jud. Călăraşi
Şcoala Gimnazială nr. 1 – Răzvani, com. Lehliu, jud.Călăraşi

Buget proiect: 248.631,40 CHF din care:

222.631,40 CHF valoarea co-finanţării asigurate de Elveţia
26.000 CHF co-finanţare Asociația Centrul Rromilor ”Amare Rromentza”

Durata proiectului:  01 ianuarie 2016- 30 septembrie 2017

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității educației pentru copiii rromi și români în risc din localitățile Giurgiu și Răzvani

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Creșterea participării, competențelor și abilităților de comunicare interculturală/bilingvă pentru 40 de preșcolari/școlari rromi și nerromi din școlile beneficiare, în 16 luni.
 2. Îmbunătățirea frecvenţei şi performanţelor şcolarecu 0.2-1%, pentru 80 de elevi rromi și nerromi din învățământul primar și gimnazial din școlile beneficiare, în 16 luni;
 3. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor interculturale şi a stimei de sine individuale şi etnice pentru 80 de elevi rromi și nerromi din învățământul primar și gimnazial din școlile beneficiare și pentru cei 120 de părinți ai copiilor beneficiari, în 18 luni.

Beneficiari direcţi:

 • 120 copii rromi și români aflati în situații de risc din care:
 • 20 preşcolari – beneficiari ai aplicarii curriculumului intercultural/bilingv;
 • 20 şcolari din clasa 0 – beneficiari ai aplicarii curriculumului intercultural/bilingv;
 • 40 elevi din ciclul primar- beneficiari ai programului Școală după Școală (SDS);
 • 40 elevi din ciclul gimnazial – beneficiari ai programului SEI și ai programului de mentorat;
 • 120 părinți rromi și români beneficiari ai programului de educație parentală;
 • 22 de resurse umane de la nivel local din care: 2asistenti educaționali, 1 educator, 1 învăţător pentru grupa 0, 4 învățători, 2 profesori dematematica, 2 profesori de limba și literatura româna, 4 mentoriși 6 facilitatori.

Beneficiari direcţi:

– Școala nr. 3, Giurgiu și Școala nr. 1 Răzvani,  jud. Călărași: vor fi dotate cu mobilier, echipamente electronice, materiale didactice, acestea vor rămâne în custodia acesteia și vor fi folosite în activitățile educaționale desfășurate de școalăîn perioada de sustenabilitate.

– Comunitatea Răzvani, jud. Călărași  și cea arondatăȘcolii nr. 3 “Ion Boldescu, Giurgiu: în cadrul activităților de educație parentală, părinții vor fi formați să participe activ la deciziile comunității și  implicit la dezvoltarea unei bune guvernări în comunitatea lor.

Activităţile proiectului:

Activitatea 1. Pregatirea metodologiei de implementare a proiectului

În primele două luni ale proiectului se va realiza o metodologie de implementare a acestuia. Prin metodologia lucrată se vor crea nişte direcţii de lucru pe care atât solicitantul, cât și partenerii proiectului le vor urma pentru a atinge obiectivele proiectului. Având o metodologie de lucru clar stabilită, cu roluri bine definite, solicitantul și partenerii vor acționa în scopul realizării obiectivelor proiectului.

Rezultatele așteptate:

– Crearea unei metodologii de implementare a proiectului, agreată de solicitant și de parteneri.

În cadrul proiectului avem 5 programe educaționale adresate elevilor si părinților rromi și nerromi. Toate cele 5 programe vor fi realizate, în două etape, respectiv etapa de pregatire și de implementare efectivă a acestora.

În etapa de pregatire a programelor se vor înființa grupele de grădiniță/se vor selecta beneficiarii, spațiile alocate desfășurării activităților vor fi dotate cu aparatură, mobilier, materiale didactice, resursele umane locale selectate vor fi pregatite pentru a respecta conceptele de diversitate și interculturalitate și pentru a lucra cu elevii în acord cu specificul fiecărui program în parte.

Etapa a doua a programului, respectiv implementarea efectivă a activităților va începe pe 12 septembrie 2016 și   se va desfășura pe parcursul anului școlar 2016-2017.

Activitatea 2: Program de educaţie preşcolară/şcolară bilingvă/interculturală (A2):

Programul de educaţie preşcolară/şcolară interculturală/bilingvă va fi realizat cu minim 20 de preşcolari şi 20 şcolari de la clasa 0, în anul școlar 2015-2016, în cadrul unei grupe de grădiniță arondată Şcolii nr. 1 Răzvani şi unei clase 0 din Şcoala nr. 3 Giurgiu.În cadrul fiecărei grupe, educația preșcolară/școlară bilingvă/interculturală va fi aplicată în tandem educator/învățător – asistent educațional rrom, care vor fi contractați de către „Amare Rromentza”. Atât programul, cât și echipele de lucru vor aduce un plusde interactivitate, intercunoaştere activităților, cât şi gradului de participare a copiilor rromi şi români la învățământul preșcolar/școlar. Asistentul educaţional va aduce la cunoştinţă părinţilor importanţa grădiniţei/școliiși va fi persoana resursă a acesteia, cel care va reprezenta comunitatea și va furniza date suficiente pentru ca în activităţile grădiniţei/școlii să fie prezentate informaţii despre comunitatea rromă.

Rezultate :

 • 20 preşcolari – beneficiari ai aplicarii curriculumului intercultural/bilingv;
 • 20 şcolari din clasa 0 – beneficiari ai aplicarii curriculumului intercultural/bilingv;
 • 50% preşcolari/şcolari îşi vor îmbunătăţi participarea şcolară cu cca. 20%.
 • 2 asistenti educationali, 1 educator şi 1 învăţător, formaţi pentru a lucra cu preşcolarii/şcolarii după curriculumul intercultural/bilingv;

Persoane  implicate :

 • 20 preşcolari, 20 şcolari din clasa 0, 2 asistenţi educaţionali, 1 educator şi 1 învăţător vor participa activ la program

Activitatea 3. Program “Școală dupășcoală” (SDS):

La acest program vor participa 40 de elevi din învățământul primar (câte o grupă de 20 de elevi /comunitate/școală), și se va desfășura zilnic, timp de 4 ore/zi, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

Cu fiecare grupă de elevi vor lucra 2 învățători, fiecare având în grijă cate o subgrupă de câte 10 elevi. Prin intermediul acestui program, cei 40 de elevi vor beneficia de educație remedială, învățare asistată – suport educațional suplimentar la materiile matematică și limba și literatura română, activități de dezvoltare personală, reușind în felul acesta să îsi îmbunătăţească participarea şi performanţele şcolare precum și stima de sine etnică.

Spre deosebire de alte programe de tip “școala dupășcoală”, proiectul iși propune să includă, o componentă de dezvoltare personală cu accent pe valorizarea etnicității și diversității etno-culturale prin intermediul căreia se va îmbunătăți stima de sine etnicăși va crește aspirațiile personale ale elevilor.

Rezultate:

 • 40 de elevi rromi și români, de la ciclul primar participanți la program ;
 • 50% dintre elevi își vor îmbunătăți participarea școlară cu cca.20% ;
 • 50% dintre elevi își vor îmbunătăți performanțele școlare cu 0,2-1% ;
 • 4 învățători formați pentru a respecta conceptele de diversitate și interculturalitate și pentru a lucra cu elevii în cadrul programului SDS.

Persoane  implicate:

 • 40 elevi și 4 învățători vor participa activ la activitățile programului SDS.

Activitatea 4. Program sprijin educațional intensiv (SEI):

La acest program vor participa 40 de elevi din învățământul gimnazial (câte o grupă de 20 de elevi /comunitate/școală), și se va desfășura 4 zile/săptămână, timp de 2 ore/zi, pe parcursul anului scolar 2016-2017.

Cu cei 40 de elevi vor lucra 2 profesori de limba română, și 2 profesori de matematică. Prin programul « SEI »  elevii vor beneficia de educatie remedială si suport educational suplimentar la matematică si română, reusind astfel să îsi îmbunătătească participarea si performantele scolare

Rezultate :

 • 40 de elevi rromi si români, de la ciclul gimnazial participanti la programul de SEI ;
 • 50% dintre elevi îsi vor îmbunătăti participarea scolară cu cca. 20% ;
 • 50% dintre elevi isi vor imbunatati performantele scolare cu 0,2-1% ;
 • 4 profesori (2 profesori lb.romana si 2 profesori matematica) formați pentru a respecta conceptele de diversitate și interculturalitate și pentru a lucra cu elevii în acord cu metodologia programului SEI.

Persoane  implicate:

 • 40 de elevi și 4 cadre didactice vor participa activ la programul SEI.

Activitatea 5. Program mentorat:

La acest program vor participa cei 40 de elevi din învățământul gimnazial selectati pentru participarea la programul SEI. Cei 4 mentori, care vor fi modele profesionale și de viață pentru elevi, vor lucra cu grupe de câte 10 elevi.  Fiecare mentor va desfășura, timp de 11 luni, cu elevii din grupa sa, atât activități individuale, cât și activități de grup, bilunare, care vor viza dialogul intercultural și creșterea stimei de sine: dezbateri, jocuri etc. Elevii vor învăţa elemente ale diferitelor culturi din comunitatea lor şi nu numai, îşi vor dezvolta capacitatea de comunicare interetnică, vor fi sprijiniţi să treacă peste barierele necunoaşterii alterităţii, vor învăţa să se cunoască şi să se respecte reciproc, deoarece lipsa cunoaşterii reciproce dezvoltă un potenţial suficient de ridicat pentru apariţia unei stări de conflict interetnic.

Rezultate :

 • 40 de elevi rromi și români de la ciclul gimnazial (20 de elevi din Școala Răzvani și 20 elevi din Școala nr.3 Giurgiu), participanți la programul de mentorat;
 • 75% dintre elevii rromi si români îsi vor îmbunătăti stima de sine etnică si aspiratiile personale;
 • 4 mentori formați pentru a respecta conceptul de diversitate și interculturalitate și pentru a lucra cu elevii în acord cu metodologia programului de mentorat.

Persoane  implicate:

 • 40 de elevi și 4 mentori vor participa activ la toate activitățile desfășurate în cadrul programului de mentorat.

Activitatea 6. Program educație parentală:

Vor fi selectați 120 părinți rromi și români, care vor participa, timp de 11 luni la întâlniri de grup bilunare, la care vor dezbate teme precum: importanța educației în viața copiilor, relația cu autoritățile locale, asumarea identității, relaționarea dintre membrii comunității și la întâlniri individuale în cadrul cărora se vor discuta aspecte legate de familie, progresul elevilor beneficiari, etc. Cei 120 părinți rromi și români (60 părinți din Giurgiu și 60 părinți din Răzvani), vor fi împărțiți în 6 grupe, a câte 20 participanți, fiecare grupă fiind coordonată de câte 1 facilitator. Invitați speciali din diferite domenii de activitate (sănătate, nutriție, juridic etc.) vor susține sesiuni interactive de prezentare a subiectelor de interes în cadrul întâlnirilor cu părinții. Datorită programului de educație parentală se vor îmbunătăți relațiile interetnice dintre părinți, prin activități ce vor viza dialogul intercultural, creșterea stimei de sine și dobândirea de cunoștințe în varii domenii de activitate: dezbateri, sesiuni interactive cu invitații speciali, vizionări de filme tematice.

Rezultate:

 • 120 de părinți rromi și români participanți la program ;
 • 50% dintre părinții rromi și români își vor îmbunătăți stima de sine etnică și relațiile interetnice;
 • 50% dintre părinții rromi și români își vor îmbunătăți cunoștințele în diverse domenii (sănătate, nutriție, juridic etc.);
 • 6 facilitatori formați pentru a respecta conceptul de diversitate și interculturalitate și pentru a lucra cu păriții în acord cu metodologia programului de educație parentală ;

Persoane  implicate

 • 120 de părinți și 6 facilitatori, vor participa activ la activitățile desfășurate.

Activitatea 7. Tabără de vară interculturală:

În perioada vacanței de vară de la finele anului școlar 2016-2017 vom desfășura o tabară interculturală cu 20 de elevi beneficiari ai programului SDS și 20 elevi beneficiari ai programului SEI și părinții acestora, pentru îmbunătățirea relațiilor dintre aceștia și aprofundarea conceptelor de interculturalitate, stima de sine etnică, ce înseamnă să fii rrom, simț civic. Tabăra va fi împărțităîn 2 sesiuni, câte 1 sesiune pe școală.  Activitatea va contribui la obiectivul referitor la educația interculturală și pozitivarea stimei de sine etnice și individuale, prin formarea pe aceste teme a copiilor împreună cu părinții acestora, în spațiul non-formal al școlii de vară, prin activități interactive, atractive, practice, ceea ce va pune bazele continuării dialogului pe aceste teme în cadrul familiilor beneficiare.

Rezultatele asteptate:

 • 40 de elevi rromi și români din Școala nr.3 Giurgiu și Școala nr.1 Răzvani participanți la tabăra interculturală;
 • 40 de părinți rromi și români din Școala nr.3 Giurgiu și Școala nr.1 Răzvani, jud Călărași, participanți la tabăra interculturală;
 • 75% dintre elevi și 50% dintre părinți își vor îmbunătăți imaginea de sine și capacitățile de comunicare interculturală;

Persoane  implicate:

 • Beneficiarii, voluntarii, echipa de management și formatorii vor participa activ la toate activitățile desfășurate în cadrul taberei interculturale;

Activitatea 8.  Promovarea, monitorizarea și evaluarea proiectului:

Prin intermediul acestei activități se vor asigura promovarea, monitorizarea și evaluarea proiectului. Prin promovarea proiectului se vor atrage resurse umane locale valoroase și idei noi referitoare la implementarea și sustenabilitatea proiectului, prin monitorizarea proiectului se verifică dacă impactul activităților conduce la obiectivele stabilite iar prin evaluarea proiectului ne dorim săîmpărtășim și altora, raportul de evaluare a proiectului/ bunele practici ale acestuia.

Rezultatele asteptate:

 • 2 conferințe de lansare la nivel local;
 • 1 conferință finalăa proiectului;
 • 1 pliant cu informații relevante despre proiect;
 • multiplicarea și distribuirea a 400 exemplare din pliant în comunități;
 • 3 apariții în presa locala;
 • 1 pagina web a proiectului pe site-ul organizației ce va fi updatata periodic pentru o mai buna vizibilitate a proiectului in exterior;
 • 200 mape personalizate – utilizate la conferințele de lansare și închidere ale proiectului;
 • Îmbunătățirea activităților din proiect;
 • 1 raport de monitorizare pentru fiecare vizită efectuată;
 • 1 raport de evaluare a proiectului, în care să fie împărtășite și exemple de bune practici;

Persoane  implicate:

 • aplicantul, partenerii, resursele umane de la nivel local, beneficiarii proiectului.

Echipa proiectului:

Coordonator proiect Oana Mihăiescu

oanamihaiescu

Oana a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, fiind licenţiată în asistenţă socială şi deţine o diplomă de master în Politici Sociale Europene conferită de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.

Oana are o experienţă de lucru de 9 ani în domeniul educaţiei, ca educator, monitor, coordonator programe şi proiecte. Activează în sectorul ONG din anul 2008, fiind implicată în coordonarea unor proiecte adresate comunităţilor de rromi printre care şi:“Educaţia de calitate- un pas spre egalitate”, „Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate inclusivă”, „Interculturaliatea un pas spre egalitate”, “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”şi “Performanţăşcolarăşi dialog intercultural prin servicii etno-educaţionale integrate”

Asistent proiect voluntar  – perioada 1 – 31 ianuarie 2017 

Asistent proiect –  perioada 1 februarie septembrie 2016 –

 Radu Andreea Georgiana

raduandreea

Andreea a absolvit Facultatea de Economie Teoretica şi Aplicată din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, fiind licenţiată în Economie şi este studentăîn anul II la Masterul de Economie Europeană din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Andreeaactivează în sectorul ONG încă din anul 2013, fiind implicată în implementarea şi coordonarea din punct de vedere financiar a unor proiecte educaţionale printre care se numără: ”Educaţia de calitate- un pas înainte pentru comunitatea Boldeşti Scăeni” (Expert monitorizare iar ulterior Responsabil financiar), „Rromanipen/ Incluziunea Etno – educaţionalăîn şcoli prin educaţie non-formală” (responsabil financiar) şi “Performanţăşcolarăşi dialog intercultural prin servicii etno-educaţionale integrate” (asistent proiect).

Asistent proiect –  perioada 1 octombrie 2016 – iunie 2017-

 Zglimbea Daniela Nicoleta

 Daniela a absolvit Facultatea de Administratie si Afaceri din cadrul Universitatii Bucuresti.Aceasta activează în sectorul ONG încă din anul 2014, fiind implicată ca si asistent în implementarea  unor proiecte educaţionale desfasurate de catre Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”

Asistent proiect –  perioada 1 iulie 2017 – 30 septembrie  2017-

 Enache Ioana

 Ioana este absolventa a Liceului Pedagogic si a Colegiului de Institutori Credis, Bucureşti. Aceasta are o experienta de lucru de peste 10 ani si activează în sectorul ONG încă din anul 2006, fiind implicată în implementarea şi coordonarea mai multor proiecte educationale printre care: „Dezvoltare instituţională şi formare relevantă pentru educaţia copiilor romi”,  „Educaţia de calitate – un pas spre egalitate”, „Şcoala după şcoală primul pas spre succesul şcolar” şi „Promovarea culturii rrome în educație într-o școală pilot din România”.

Responsabil financiar Cristi Pătraşcu

cristipatrascu

Cristi este manager financiar al Asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din anul 2004.
A absolvit Academia de Studii Economice, secţia Economie Generală şi deţine o diplomă de master în  Studii Economice Europene.

 Consilier juridic – Sergiu Olteanutinicaionut

 Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Valahia din Târgovişte şi a Facultăţii de Drept a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Este certificat în drept European în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Julius Maximilian Würzburg, Germania, este absolvent al masterului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Passau din Germania şi doctorand în cadrul facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Osnabrück, Germania.Sergiu activează în sectorul ONG din anul 2002 ca şi consilier juridic, expert în achiziţii publice, dar şi consultant în diferite proiecte în domeniul educaţiei şi al ocupării.
 Asistent proiect voluntar –  perioada 1 februarie – 30 iunie 2016 –

Tinica Ionuţ Silviu

Ionuţ este student în anul I la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, a absolvit liceul economic Virgil Madgearu din Bucureşti în anul 2015.
Este voluntar la Asociaţia “Centrul Rromilor Amare Rromentza” din anul 2014 şi şi-a desfăşurat activitatea mai ales în cadrul proiectului Educaţia – Un pas înainte pentru comunitatea Boldeşti Scăieni, dar şi la nivel de asociaţie oferind suportul său la organizarea diferitelor evenimente/conferinţe.
 Asistent proiect voluntar –  perioada 1 iulie 2017 – 30 septembrie 2017 –

Dragomir Iuliana

Iuliana este studenta în anul II la Facultatea de Administratie Publica in cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir, Bucureşti.
Este voluntara la Asociaţia “Centrul Rromilor Amare Rromentza” din anul 2014,  in aceasta perioada oferind suportul său la organizarea diferitelor evenimente/conferinţe ale asociatiei   si acordand suport tehnic in  implementarea proiectelor educationale.

 

Cine este beneficiarul (agenția executivă)?
Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” este oorganizaţie neguvernamentală a rromilor a cărei misiune este dezvoltarea multisectorială a rromilor ca naţiune transfrontalieră, non-teritorială, pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice şi reconstrucţie identitară.

Obiectivele Asociației Centrul Rromilor „Amare Rromentza” sunt:

Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de rasism anti-rrom;
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi minorităţilor;
Facilitarea accesului rromilor la drepturile civile, economice, sociale, culturale şi politice;
Dezvoltarea economică a comunităţilor de rromi;
Reconstrucţia sistemului instituţional specific, prin care să fie puse în aplicare strategii de afirmare individuală şi comunitară;
Afirmarea elitei rromilor, creatoare de modele referenţiale;
Reconstrucţia identitară şi creşterea stimei de sine etnice a rromilor;s
Promovarea şi susţinerea unei societăţi multiculturale şi a dialogului intercultural;
Promovarea de politici publice în favoarea rromilor ca minoritate naţională recunoscută, inclusiv măsuri afirmative;
Dezvoltarea rromilor ca naţiune non-teritorială în context European.